Chế độ bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm Panasonic như sau:

partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner